Informacja dla niedosłyszących

Grafika 2

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuchonieme do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszace lub głuchonieme mogą kontaktować się z tut. Urzędem przy wykorzystaniu jednej z następujących form:

- drogą pocztową na adres:
   Urząd Gminy Grybów,
   ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów.
- e-mail na adres: ug@gminagrybow.pl  
- faksem na nr 184450402,

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów