Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Grafika 1

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Mając na uwadze powyższe Gmina GRYBÓW realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez następujące działania:

 1. Wszystkie budynki użyteczności publicznej będące własnością Gminy Grybów zostały poddane termomodernizacji.
 2. W budynkach będących własnością Gminy Grybów od roku 2021 są wykorzystywane następujące odnawialne źródła energii:
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej, 33-333 Ptaszkowa 495;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16.8 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej, Kąclowa 280, 33-330 Grybów;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,9 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej, Siołkowa 300, 33-330 Grybów;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 31,8 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krużlowej Wyżnej, 33-325 Krużlowa Wyżna 205;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,9 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżach, 33-331 Stróże 396;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej, Biała Niżna 495, 33-330 Grybów;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 38,4 kWp – Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Stróżach, 33-331 Stróże.
 1. Gmina Grybów dokonuje zakupów urządzeń, instalacji oraz pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. W miarę możliwości finansowych Gmina Grybów prowadzi sukcesywnie modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W roku 2021 gmina realizowała w zakresie oświetlenia następujące inwestycje:

 • Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Gródek długości 1380 m, 32 lampy oświetleniowe, oprawy LED PHILIPS 56,6 W.
 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Stróże 14 lamp oświetleniowych na słupach wirowanych oprawy ledowe PHILIPS LED 56,6 W, długość linii 485 m
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieniawa na działce nr 1057, długość linii oświetleniowej 380 m, oprawy LED PHILIPS 56,6 W, 10 lamp na słupach stalowych S80.

 

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów